Sein und Zeit, §4

§4 Varafrågans ontiska förrangsställning [hela serien]

Heidegger inleder med att återknyta till den föregående paragrafen om de ontologiska förhållandena som föreligger mellan den filosofiska reflektionen och den vetenskapliga kunskapen. De fyra första paragraferna, som ju konstituterar kapitel ett, nämner hela tiden förhållandet mellan filosofi och vetenskap:

Vetenskaplig forskning är inte den enda möjliga varaarten för detta varande, och är inte heller den möjliga varaart som ligger närmast till för detsamma. Tillvaron själv intar dessutom en särställning framför det övriga varande. (30)

Återigen blir vi alltså påminda om att det finns flera möjliga vägar till kunskap än det som vetenskaperna förmår att producera i sina positiviteter. Före, och med nödvändighet före all kunskap finns alltid tillvaron. Vi kan inte ignorera detta, lika lite som det går att bygga ett hus på ett sumpträsk.

Tillvarons grundstruktur, och därmed existensens författning, är alltid upplåtet åt sig självt:

Det utmärkande för detta varande är att det självt i och genom sitt vara får detta vara upplåtet åt sig. Varaförståelsen är själv en tillvarons varabestämning. Det ontiskt utmärkande för tillvaron är att den är på ontologiskt vis. (31)

Det finns alltså ingen totalt objektiv eller utanför-tillvaron-möjligt rum att bestämma varat utifrån. Det måste alltid bestämmas utifrån sig självt. Det finns alltså inget utanför existensen alls, utan varje existential analys måste alltid utgå från att tillvaron redan är där. Detta känns som en upprepning mot förra paragrafen, men då på det ontologiska planet. Vi kan alltså inte frysa tänkandet och säga ”nu kommer tillvaron, så här ser den ut”, utan vi är alltid inbegripna i den i sin fulla existens. ”Själva det vara till vilket tillvaron kan förhålla sig, och alltid förhåller sig på ett eller annat sätt, kallar vi existens.” (31). Tillvarons relation till varat är alltså precis där Heidegger kopplar in existensbegreppet och ”tillvaron förstår alltid sig själv utifrån sin existens, alltså möjligheten för tillvaron själva att vara sig själv eller att inte vara det.” (31). Att förstå och begripa något är således ett sätt att existera.

Det byggs vidare:

Existensfrågan kan aldrig redas ut på annat än genom själva existerandet. Denna typ av självförståelse som härvid leder oss kallar vi existentiell. Existensfrågan är en ontisk angelägenhet för tillvaron. Härtill krävs inte att existensens ontologiska struktur är teoretiskt genomsynlig (31).

En existentiell fråga är alltså en slags självförståelse om den egna existensen. På så sätt är den ontisk. Låt oss gå lite närmare på uppdelningen mellan ontisk och ontologisk:

För den skull måste den fundamentalontologi, ur vilken först andra ontologier har sin upprinnelse, sökas i den existentiala analytiken av tillvaron. Tillvaron har således i flera avseenden en förrangsställning framför allt annat varande. Den första förrangsställningen är ontisk: detta varande är i sitt vara bestämt genom existens. Den andra förrangsställningen är ontologisk: på grund av sitt av existens bestämda vara är tillvaron i sig >>ontologisk>>. (32)

Okej. Det är just dessa passager som gör det kul att läsa Heidegger! De tränger fram som sydtyska vedklabbar mot förnuftet och får hjärnan att bete sig som en geleklump innan den sakta men säkert återfår sin konsistens. Tillvaron, just tillvaron som sådan i varje vaken och positivt fattad situation har förrangsställning på ett fundamentalontologiskt plan, ja så att ingenting möjligen kan passera den. För det första är tillvaron alltid bestämd på det existentiella planet genom sin ständiga ontiska relation till varandet. Men det är även ontologisk just för att den är den ontiska bestämningen ligger till grund för alla ontologier. Varje undersökning om hur världen är skaffad, om vad som finns i den, om vilka möjligheter och begränsningar världen har, måste alltid passera genom denna tillvarons nödvändighet. På så sätt föregår existensen alla essenser.

§4 avslutar första kapitlet. Sen sätter vi tänderna i nästa…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.