Spionen i fickan

Den 13 oktober föreläser jag om ”Spionen i fickan” på Näckrostimmen.

Utöver vad som står i beskrivningen tänkte jag göra en utvikning som tangerar vad som händer i korsningen mellan ”övervakning” och ”skuldsättning”, med inspiration från Kina.

Klarna Faktura påverkar oss nog mer än både FRA och NSA sammanlagt (hypotes).

TID: 18.00-19.00
PLATS: Humanistiska biblioteket, Renströmsgatan 4 (Göteborg)
Fri entré

Flattr this!

Cassirer och epistemisk pluralism

Latours An Inquiry into Modes of Existence handlar ju framförallt om problemet med ontologisk pluralism, ett problem som även är ledmotivet i Tusen platåer. Just nu läser jag Cassirers Philosophie der symbolischen Formen och jag slås av att det finns några likheter med framförallt Latours tankar om hur olika kunskapsformer har olika ”lyckosamhetsvillkor” (eller ”sanningskriterier” om man så vill). Latour undersöker antropologiskt hur de moderna samhällena har skapat ett antal existensmodi, som var för sig definieras utifrån radikalt skilda sanningskriterier. Exempelvis kan inte vetenskap, religion, teknik, politik, fiktion (konst) eller organisation utgå från samma premisser för vad som är en sant eller falskt, lyckat eller misslyckat, positivitet eller negativitet, etc. Istället måste de undersökas var för sig, men inte för att renodla någon form av essens, utan bara för att se hur de kan korsa varandra och skapa alla de motsägelsefulla fenomen som vi omger oss med varje dag. Jag har själv undersökt den väldigt intressanta korsningen mellan vetenskap och politik – REF/POL – utifrån en sådan utgångspunkt.

Men tanken om att det finns multipla kunskapsformer som inte kan reduceras till varandra – samtidigt som de hela tiden korsar varandra och blandas – är inte helt och hållet ny. I Philosophie der Symbolischen Formen (PSF, 1923) argumenterar Cassirer för en liknande position, som jag bara har hunnit närma mig ytligt än så länge, men som jag tror kan vara intressant. I ett infall av hybris började jag läsa den tyska originaltexten. Men jag var tvungen att stanna upp och sakta översätta en passage till svenska för att begripa vad det stod. I inledningen av det första bandet av PSF skriver Cassirer ungefär så här:

Inte bara vetenskapen, utan även språket, myten, konsten, och religionen levererar byggstenarna som bygger upp ”verklighetens” värld såsom en intellektuell värld för jaget. Men dessa (byggstenar) kan vi inte bara ställa fram som objekt (Gebilde) i en given värld, utan måste begripas som funktioner som i kraft av sina egendomliga gestaltningsformer var för sig utför en specifik delning och separation av varat (Sein). Likaväl som medlena är skilda, för vilka varje funktion betjänar sig, så som det finns olika standarder och kriterier som i sin tur förutsätts och används, blir resultaten är även olika. Vetenskapens sannings- och verklighetsbegrepp är ett annat än religionens eller konstens – så sant som det är ett specifikt och ojämförbart grundförhållande och att det i detta (begrepp) mellan det ”inre” och ”yttre”, mellan jagets vara och världen, inte enbart betecknar, utan snarare blir frambringat (gestiftet). Giftermålet mellan dessa mångfalder, som bestäms i det att de korsar och motsäger varandras betydelser och anspråk, måste först och främst skiljas från varandra med kritisk precision och stränghet. De enskilda (byggstenarnas) kapaciteter kan inte mätas utifrån varandras skalor eller kriterier – det är först vid ändpunkten av betraktandet som kan frågan kan ställas, om och hur alla dessa skilda former av världs och jag-uppfattningar är förenliga med varandra – huruvida de egentligen inte avbildar en och samma ”sak”, utan istället komplementerar det tänkande (geistigen) görandets totalitet och enhetliga systematik.

Ursäkta den stapplande översättningen, rätta mig gärna! (originaltexten följer nedan). Men om jag begriper Cassirer korrekt här så säger han att de olika symboliska formerna, till exempel vetenskap, konst, religion etc. fungerar på så sätt att de snittar upp varat (eller ”existensen” om man så vill) på olika sätt som inte kan reduceras till varandra. Att tala sant eller väl inom religionen är på ett fundamentalt plan skilt från att tala sant och väl inom vetenskaperna. Men Cassirer verkar även mena att detta gäller för det tänkande subjektet, hennes relation mellan jagets inre och världens yttre. Kanske är det detta som utgör argumentets ”kantianism”. Men bortsett från detta finns det ju något väldigt intressant i denna kunskapsformernas pluralism och icke-reducerbarhet, samtidigt som Cassirer gör gällande att de hela tiden ”korsas” och motsäger varandra.

Jag tänker att det är precis i denna kontrast mellan radikal pluralism och oväntade kombinationsmöjligheter och motsättningar som det är intressant att börja diskutera fenomen såsom aktivism, tvärvetenskap, människoblivande osv. Reduktionsfilosofierna har vandrat som tänkandets dinosaurier på denna jord alldeles för länge på bekostnad av att kombinationernas filosofi har omöjliggjorts. Världen är inte uppbyggd av en enda grundläggande motsättning, utan av flera. Världen går inte att reducera till enkla propositioner eller fakta, utan långa och spefika kedjor måste utforskas innan de kan kopplas samman igen.

Tänk en horisont, fylld av små unika händelser som hela tiden förändrar sig likt massiva fraktaler, som ständigt varierar mellan olika sensoriska spektra och gör sig märkbara i förhållande till olika sinnen och sensorer. För att dessa ska kunna begripas av subjektet, för att de ska ges ”form” för tänkandet, görs de fungerande genom vad Cassirer kallade symboliska former. Först i efterhand kan vi placera dem i de rigida kategorier som vi har ordnat de moderna samhällena efter. Den ena saken var konst, den andra vetenskap, den tredje en myt…

Ursprungstext, sid. 24
Nicht nur der Wissenschaft, sondern auch der Sprache, dem Mythos, der Kunst, der Religion ist es eigen, daß sie die Bausteine liefern, aus denen sich für uns die Welt des ”Wirklichen”, wie die des Geistigen, die Welt des Ich aufbaut. Auch sie können wir nicht als einfache Gebilde in eine gegebene Welt hineinstellen, sondern wir müssen sie als Funktionen begreifen, kraft deren je eine eigentümliche Gestaltung des Seins und je eine besondere Teilun und Scheidung desselben sich vollzieht. Ebenso wie die Mittel verschieden sind, deren sich jede Funktion hierbei bedient, wie es ganz verschiedene Maßstäbe und Kriterien sind, die von jeder einzelnen vorausgesetzt und zur Anwendung gebracht wereden, so ist auch das Ergebnis ein verschiedenes. Der Wahrheits- und Wirklichkeitsbegreiff der Wissenschaft ist ein anderer, als es der der Religion oder der Kunst ist – so wahr es ein besonderes und unvergleichliches Grundverhältnis ist, das in ihnen zwischen ”Innen” und ”Außen”, zwischen dem Sein des Ich und der Welt nicht sowohl bezeichnet, als vielmehr gestiftet wird. Ehe zwischen all diesen mannigfachen, einander kreuzenden und einander widersprechenden Ansichten und Ansprüchen entschieden werden kann, müssen sie zunächst in kritischer Genauigkeit und Strenge unterschieden werden. Die Leistung jeder einzelnen muß an ihr selbst, nicht and den Maßstäben und Forderungen irgendeiner anderen, gemessen werden – und erst am Ende dieser Betrachtung kann sich die Frage erheben, ob und wie alle diese versciedenen Formen der Welt- und Ich-Auffassung miteinander vereinbar sind – ob sie zwar nicht ein und dasselbe, an sich bestehende ”Ding” abbilden, wohl aber sich zu einer Totalität und zu einer einhetlichen Systematik des geistigen Tuns ergänzen.(24)

Uppdatering: Ursprungligen väcktes idén om en koppling mellan Latour och Cassirer här.

Flattr this!

SOUminarium på Kungliga Biblioteket

Den 20e oktober anordnar Kungliga Biblioteket ett seminarium med titeln #SOUhack.

Under 2015 har Kungl. biblioteket digitaliserat och tillgängliggjort Statens offentliga utredningar, SOU:er, från 1922 till 1999, totalt ca 5600 dokument. Flera forskare har analyserat materialet och denna workshop syftar till att dela erfarenheter mellan forskare från olika discipliner och andra som är intresserad av textanalys.

Jag kommer att prata kort under titeln ”Statens röst digitaliserad?”. Exakt vad som menas med ”stat”, ”röst” och ”digitaliserad” är en öppen fråga. Något jag inte borde missa?

Det mest intressanta med seminariet tänker jag är det ”open space/hack” som anordnas efter lunch. Ser fram emot att diskutera idéer kring vad som kan göras med materialet framöver.

Flattr this!

Statens röst om migranter och flyktingar

För snart en månad sedan meddelade Al Jazeera att de skulle sluta använda beteckningen ”migrant” för de flyktingar som färdades (och drunknade) i Medelhavet. Istället menade man att ”flykting” var en mera korrekt term för att tala om den pågående krisen.

På svenska känns ordet ”migrant” som ett låneord från engelskan. Det känns också som att det alldeles nyligen har tillkommit vissa sammansatta varianter, exempelvis ”EU-migrant” och ”migrantläger”. Känslor är dock suboptimala empiriska indikatorer. Datamängden över alla SOUer 1922-1996 är ett bättre material.

Jag skrev (famlande) ett litet Python-skript som kan söka i alla Statens Offentliga Utredningar och sedan tillverka ett diagram över ordfrekvensen för varje år. När det kommer till variationerna i hur ofta ett ord förekommer, betyder detta inte att det skulle motsvara en generell tendens ”i samhället”. Snarare utgör serien av Statens Offentliga Utredningar sitt egna lilla samhälle (som kopplar ihop sig med andra samhällen, speciellt ofta med den där ”föreningen” som sammanträder i Rosenbad). En plötslig uppgång hänger därmed oftast samman med att en eller flera specifika utredningar har skrivits. Istället är det så att ett SOUniversum hänger samman med andra universa. (Därav formeln ”Mekanosfär = Multiversum”, som ersätter ”Samhället är en Totalitet”).

Vi börjar med termen ”flykting”:

flykting.*

Om man tittar på sökresultaten som mitt skript producerar kan man härleda den kraftiga ökningen 1946 till utredningen Statsmakterna och folkhushållningen under den till följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen. – SOU 1946:35. Här finner vi ordsammansättningar som ”flyktingförhören”, ”flyktingskap”, ”flyktingadministrationen”, ”flyktingpolis”, ”flyktingar som intogos i läger”…

1972 publicerades Flyktingskap – SOU 1972:84 som ger nästa topp i statistiken. Här finner vi nya ord, såsom ”flyktingkommissarie”, ”flyktingkonvention” och ”flyktinggrupper”.

Termen ”migrant” ser lite annorlunda ut:

migrant.*

Läser man i sökresultaten kan man utröna att 1974 års topp beror på dels Att utvärdera arbetsmarknadspolitik – SOU 1974:29 och Invandrarutredningen – SOU 1974:69 från samma år. Här hittar vi termer som ”migrationsforsknig” och ”migrationsstatistik” Men, kanske mera intressant är Betänkande med förslag till vissa åtgärder beträffande emigrationen- SOU 1928:8, då ”emigration” används istället för ”migration” (det reguljära uttrycket migration.* ger ju träffar på båda).

Bara en kort anteckning. Vill du ha hjälp med skriptet eller att jag ska söka på några andra termer – kommentera!

Flattr this!

Söka i SOU via Linköpings universitet

Linköping University Electronic Press har gjort SOU-materialet sökbart i fulltext. Sökresultaten levereras i form av länkar till fulltext-pdferna på Kungliga Bibliotekets hemsida.

Testa sökverktyget här.

I en kommentar av signaturen MartLenn föreslogs programmet Solr som ett bra sökverktyg, vilket ledde till att Anders Fåk satte upp en testversion, som nu gjorts mera permanent tillgänglig.

Tjänsten är väldigt smidig för att snabbt hitta till rätt utredning, som genast blir tillgänglig. Att jämföra detta med att släpa sig ned till hyllorna för SOUer på biblioteket snuddar vid det bisarra. Detta gör det tusen gånger enklare att söka ofta och mycket.

\\

När det kommer till sökfunktionaliteter finns det ju många ingångar. Själv har jag mest jobbat med olika varianter av Grep för att även kunna inkludera sökträffarnas ”sammanhang”, alltså, för att få fram hela kontexten som ett ord figurerar i.

Men sökningar i textfiler som ligger på en hårddisk är långt ifrån optimalt. Mina programmeringskunskaper är ännu inte riktigt där, men snart tänkte jag bygga något som har ungefär den här funktionaliteten:

  • Läser in alla SOUer och sparar dem i en databas eller hashtabell som kan hållas i datorns minne. Exempelvis borde SQLite fungera bra.
  • Tillåter sedan sökningar både med enkla ord och reguljära uttryck.
  • Returnerar resultat dels som länkar till pdf-filerna (som ovan) men även som direkta textsjok ur plaintext-databasen.
  • Ovanpå detta bygger man ett gränssnitt som går att lägga ut på webben.

Funderingar kring detta?

Jag har en kraftfull maskin på GUs nät som kan användas för att göra en sådan söktjänst permanent tillgänglig för allt och alla.

Flattr this!

Internetövervakning som metod

I senaste pappersutgåvan av tidskriften Ikaros har jag en text med titeln Internetövervakning som metod. Här diskuterar jag hur datafloden som genereras av världsväven kan göras tillgänglig för samhällsforskare (och humanister) med utgångspunkt i en idé som Gabriel de Tarde formulerade för hundra år sedan:

…föreställde sig Tarde att människor, ur samhällsvetenskapernas synvinkel, optimalt sett levde i ”glashus” så att sociologerna kunde se rakt in i varje hem, ned i varje byrålåda och in i varje garderob. På så sätt kunde man föra statistik över varje liten detalj av människors liv och kartlägga vilka färger på strumpor som var populära, vilken sorts mjöl som fanns i påsarna i skafferiet och, inte minst, vilka böcker som stod i bokhyllorna. Dessa ändlösa detaljer betydde inget som isolerade enheter. Det är först, menade Tarde, när man ser dem som imitativa beteendemönster som de blir intressanta.

Glashusspekulationen finner man in Imitationens lagar (1895) på sidorna 112-113 i denna pdf-utgåva. Citatet (som är en del av ett större resonemang) lyder:

I mean a precise and complete house-to-house inventory of all the furniture in a given country and the annual numerical variations in all of its different kinds of furniture. This would give us an excellent photograph of our social condition; it would be somewhat analogous to the admirable pictures of extinct civilisations which the delvers into the past have made in their careful inventories of the contents of the tombs, the houses of the dead, of Egypt, Italy, Asia Minor, and America.

Vem kommer närmast att veta vilka möbler som finns i ”landet”? Troligtvis den som har tillgång till IKEA Family-databasen. Vem vet vad som finns i kylskåpen? Min gissning: Coop och ICAs kundkortsregister. På folks tallrikar? Instagram. Osv. osv. Vad jag vill framhäva med denna tanke är en reflektion över vilka data om ”det sociala” som är möjliga (givet ny teknik) och för vem de är möjliga. Det känns som att samhällsvetenskaperna och humaniora kanske borde ställa sig den frågan, eller vad säger ni?

Flattr this!

SOUernas geografi 2

För några månader sedan extraherade jag alla ortsnamn ur Statens offentliga utredningar i ett försök att skapa en bild av utredningarnas geografiska ”räckvidd”. Men jag körde fast när det kom till att visualisera denna datamängd. Jag visste inte hur jag skulle gå vidare för att lägga ”data på karta”.

Men under sommaren har jag haft som hobbyprojekt att lära mig programmeringsspråket Python. Jag kan verkligen rekommendera alla som vill öka sin digitala bildning att lära sig ett programmeringsspråk. Om man vill göra något som går utöver de formpressade och anpassade verktygen är det en sann frihet att kunna skriva sina egna små program och skript. Det är inte alltid det finns en ”app” för det problem man vill undersöka, och även om det finns en app är det inte säkert att man kan bryta ned i minsta detalj vad den gör (vilket är ett krav om man vill arbeta vetenskapligt, dvs. ”metodredovisning).

Trots att jag verkligen inte har blivit särskilt ”bra” på Python, kan jag med väldigt enkla medel göra massor av saker som tidigare begränsade mig. Till exempel följande.

De hundra mest frekvent omnämnda ortsnamnen i alla SOUer 1922-1996 ser ut så här på en världskarta:

Vi zoomar lite:

Lite till:

För att till sist landa i Sverige:

Jag har begränsat mig till de hundra mest omnämnda platserna (ladda ned både filen med ortnamn (SOU100utf.txt) och pythonskriptet (soukarta.py) från min Github-sida).

Det mest uppenbara är att topp 100-listan för var någonstans SOUerna gör nedslag följer ungefär de områden som är mest befolkade. Nu gör denna karta ingen skillnad mellan att Stockholm nämns tio gånger oftare än Umeå (ett framtida projekt).

Skriptet som jag skrev för att skapa denna karta har vissa begränsningar. Det läser först in en lista med ortnamn från en fil och skickar sedan namnet till Googles databas över orter som returnerar longitud och latitud. Här är man alltså begränsad av att Google i sin tur har en lika hög ”upplösning” som ”staten” (kanske är Google en ny stat?). Dessutom har Google en begränsning hur många anrop man får göra per dygn och per sekund. Således är detta första test begränsat till hundra platser.

Hur går man vidare härifrån? Finns det andra intressanta visualiseringar man kan göra? Fler orter? (det går att fixa så att skriptet tuggar mot Googles maxgräns vecka ut och vecka in). Andra visualiseringsformer? Kommentera gärna!

Uppdatering: Gustaf Nelhans har gjort en liknande visualisering.

Flattr this!

Det netpolitiske manifest

Ett gäng danska internauter kring Bitbureauet översätter för närvarande min bok Det nätpolitiska manifestet (2010) till danska och publicerar kapitel för kapitel både som text och som inläst poddkast, inläst av Henrik Chulu. Jag antar att man får en ”ljudbok” om man sedan klistrar samman poddkasten till en sammanhängade spellista.

Detta gör mig bubblande glad! Jag försökte skriva boken så att den skulle kunna ha en hållbarhet över tid och detta känns som att så kanske är fallet.

Hittills har två kapitel publicerats:

Idén till en dansk översättning föddes redan 2011. Då diskuterade vi ett antal översättningsproblem som uppstår främst kring begreppen ”nätvaro”, ”gå till näts” och pluralformerna av ”internäten”, ”internätverken”. Jag tänker att dessa översättningsproblem är positiva tecken på att det finns tankelinjer som kräver tankearbete i boken.

Jag har själv inte bläddrat i boken på fem år. Jag tycker det är svårt att läsa det jag själv har skrivit, ungefär på samma sätt som det är konstigt att höra sig själv på en ljudinspelning eller video. Kanske blir det lättare om jag läser på danska!

Flattr this!

SOU om Digitalisering re-digitaliserad och kvantifierad enligt sina referenser

Jag kunde inte hålla mig från att testa några saker på text-versionen av SOU 2015:65 – En antologi om digitaliseringens möjligheter. Jag är intresserad av att hitta olika sätt att förstå den kunskapsform som en SOU innehåller, och jag funderar på hur man kan begripa detta bortom de hermeneutiska cirklarna.

Ett sätt att ta tempen på en kunskapsform kan vara att se vilka andra källor av kunskap som åberopas. Detta är en slags paradigmatisk uppställning där en dimension består av en slags tidslighet. Hur gamla eller unga är de källor man hänvisar till? Vilken historicitet har citeringsnätverket?

Det trubbigaste men samtidigt det tydligaste sättet är att helt enkelt se hur gamla texterna är som man hänvisar till. Ämnet ”digitalisering” kommer givetvis vara ”ungt” i jämförelse med en utredning som har historiska inslag eller handlar om ämnen som inte har påverkats av en vis teknikutveckling osv. Men, det är bara hypoteser! Här har jag bara gjort ett litet stickprov.

Eftersom vi numera har nästan alla SOUer under våra fingertoppar är det bara fantasi och kod som sätter gränserna.

Vad säger detta tänker ni?

\\

Metod

När jag skriver fram metoden kan det tyckas att jag krånglar till det med terminalkommandon och kodsträngar. Anledningen till detta är 1) reproducerbarhet och 2) att arbetsflödet ska kunna skalas upp och automatiseras. I detta fall rör det sig ju bara om en SOU. Men låt säga att man vill göra samma sak på tusen dokument. Då går det inte att ”peka och klicka” för då blir man aldrig klar.

Först hämta pdf-filen och göra om den till text:


wget -U firefox http://www.regeringen.se/contentassets/bacbfd7c61ac4e4eaff7cd3a7505e6c4/sou-2015_65-webb.pdf; pdftotext sou-2015_65-webb.pdf

Observation: Regeringens hemsida gillar inte att wget kommer och hämtar filer. Så man får lura regeringen att tro att det är en vanlig firefox som kommer och vill vara en informerad medborgare. (regeringen diskriminerar robotar, något Robotpartiet kanske vill reagera på).

När vi sedan har textfilen redo kan vi analysera hur en referens ser ut. För det mesta följer de detta mönster:


Morozov, E. (2012). The Net Delusion: The Dark Side of InterneFreedom. PublicAffairs.

Det som verkar vara beständigt i denna SOUs referenslista är årtal inom parentes, eller \(\d\d\d\d\) som reguljärt uttryck. För vårt nuvarande syfte räcker detta. Om man däremot skulle vilja ha ut författarnamn, titlar osv. blir det lite svårare eftersom det är långt ifrån homogent hur litteraturlistorna skrivs ut. (se nedan exempelvis i om man skriver punkt före förnamnsinitial eller inte).

För att få ut alla årtal som finns inom parenteser:


egrep -io '\((\d\d\d\d)\)' sou-2015_65-webb.txt > file.txt

Som vi sedan gör till en kommaseparerad fil som går att räkna lätt på.


perl -p -i -e 's/\(|\)//g' file.txt

Sist men inte minst kan vi lägga till ett ”Year” allra först i filen, samt döpa om till .csv.


(echo "Year" ; cat file.txt) > file.csv

Nu är det bara att ladda in i R och tillverka ett enkelt histogram. Kör antingen rad för rad i Rs kommandotolk eller kopiera och kör hela skriptet med Rscript skriptnamn.r :


mydata <- read.csv("file.csv") hist(mydata$Year,main='SOU 2015:65 - Citation Frequency per Year',xlab='Years',col='green',breaks=100,xlim=c(1980, 2016),prob = TRUE) lines(density(mydata$Year))

Som ni ser har jag exkluderat de sporadiska referenser som finns till texter före 1980. De är kvalitativt intressanta, men kanske inte kvantitativt. Alla metoder har ju sina gränser (som tur är).

Flattr this!